Splošni prodajni pogoji

§ 1 Področje veljave

Dobave, storitve in ponudbe našega podjetja se izvajajo izključno na osnovi the poslovnih pogojev; nasprotujočih in od naših poslovnih pogojev odstopajočih pogojev naših poslovnih partnerjev ne priznavamo, razen, kadar je Klingspor izrecno pisno potrdil njihovo veljavo; pogodbena pogajanja z naše strani tako ne veljajo kot privolitev v pogodbene pogoje, ki odstopajo od naših poslovnih pogojev. Ti poslovni pogoji veljajo kot okvirni dogovor tudi za vse nadaljnje pravne posle med pogodbenimi strankami.

 § 2 Sklenitev pogodbe

Pogodbena ponudba pogodbenega partnerja mora imeti Klingspor-jevo potrditev naročila. Sklenitev pogodbe povzroči tudi odprema blaga, ki ga je pogodbeni partner naročil.

 § 3 Cena

Vse naše navedene cene veljajo franko skladišče proizvajalca (EXW), v kolikorni posebej drugače določeno, brez zakonsko predpisanega prometnega davka.

Naročila nad 150, - EUR neto brez DDV so dostavljeni brezplačno; za naročila pod 150, - EUR neto brez DDV zaračunamo pavšal v višini 10 EUR neto, brez DDV. Cene veljavne na dan dostave bodo fakturirane. Dodatni stroški za poseben ali pospešen način pošiljanja, ki ga zahteva pogodbeni partner, se zaračunajo posebej.

 § 4 Embalaža, odprema, prehod nevarnosti

Pridržujemo si pravico do proizvodno in embalažno pogojenih odstopanj od naročene količine. Klingspor lahko prosto izbira prevozno sredstvo, v kolikorni bilo posebej drugače dogovorjeno. Nevarnost preide na pogodbenega partnerja s predajo blaga špediterju ali prevozniku, vendar najkasneje ob zapustitvi naše tovarne.

 § 5 Plačilni pogoji

Kadar ni individualnih medsebojnih pisnih dogovorov, praviloma veljajo za terjatve v Avstriji naslednji plačilni pogoji: Plačilo se mora opraviti v roku 30 dni od datuma računa brez odbitkov v gotovini. Plačila pogodbenega partnerja veljajo za izvršena šele od trenutka, ko sredstva prispejo na naš račun. Pri zamudi plačila s strani pogodbenega partnerja smo upravičeni zaračunati zamudne obresti, ki so za 10 % nad vsakokrat veljavno temeljno obrestno mero Avstrijske narodne banke.

 § 6 Odstop od pogodbe

Zaradi pomembnih razlogov, posebno v primeru občutnega poslabšanja gospodarskega položaja pogodbenega partnerja, stečaja ali zavrnitve stečajnega postopka zaradi nezadostnega premoženja dolžnika in pri zamudi pogodbenega partnerja s plačilom, lahko Klingspor odstopi od pogodbe. Pri zamudi pogodbenega partnerja s plačilom je Klingspor odvezan vseh nadaljnjih obveznosti za storitve ali dobave in je upravičen zadržati še neizvršene dobave ali neopravljene storitve in zahtevati predujme oz. varščine ali po določitvi primernega naknadnega roka odstopiti od pogodbe. Če pogodbeni partner – ne da bi bil za to upravičen – odstopi od pogodbe ali želi njeno razveljavitev, lahko Klingspor po svoji izbiri zahteva izpolnitev pogodbe ali pa pristine na razveljavitev pogodbe; v zadnjem primeru mora pogodbeni partner po Klingsporjevi izbiri plačati pavšalno pogodbeno kazen v višini 15 % bruto zneska fakture ali pa dejansko nastalo škodo.

 § 7 Stroški opominjanja in unovčenja

Pogodbeni partner se obvezuje, da bo v primeru zamude pri plačilu plačal dokazano nastale upnikove stroške za opominjanje, unovčenje in sodne stroške, kolikor so potrebni za smotrno uveljavljanje pravic.

 § 8 Dobavni roki

Dogovorjen dobavni rok velja le približno. Dobavni rok se začne z dnem, ko je predloženo pisno soglasje med Klingspor-jem in naročnikom glede naročila, vključno z vsemi tehničnimi podrobnostmi. Dobavni rok se podaljša v vseh primerih nastopa višje sile in tudi zaradi ostalih nepredvidljivih dogodkov, na katere ne moremo vplivati, kot so, na primer, motnje v proizvodnji, izprtja v tovarni, stavke, prekinitve dobave energije. V takih primerih lahko pogodbeni partner po postavitvi primernega naknadnega roka odstopi od pogodbe, pri tem pa je pravica do odškodnine izrecno izključena.

 $ 9 Majhna odstopanja storitev

Majhne, za pogodbenega partnerja znosne spremembe naših storitvenih in dobavnih obveznosti (na primer odstopanja v barvi, izgledu in dimenzijah) veljajo že v naprej za odobrene.

 § 10 Garancija

Na zunaj opazne napake mora pogodbeni partner reklamirati v roku 10 dni po prejemu blaga. Če pogodbeni partner v garancijskem roku ugotovi skrite napake ali pomanjkanje zagotovljenih lastnosti, nam jih mora nemudoma sporočiti. Za vse primere upravičenih reklamacij se Klingspor, ob izključitvi nadaljnjih zahtevkov, zavezuje za nadomestno dobavo, oziroma popravilo v naši tovarni. Če ni mogoče izvesti nadomestne dobave ali popravila v naši tovarni v primernem roku, si pridržujemo pravico do izbire znižanja prodajne cene ali odstopa od pogodbe. Garancijski rok za vse reklamacije je eno leto od odpreme blaga.

 § 11 Jamstvo, odškodnina

V primerih lahke malomarnosti so izključeni vsi odškodninski zahtevki. Obstoj lahke oz. grobe malomarnosti mora dokazati oškodovanec. S posredovanjem ponudb, informacijskega gradiva, cenikov oz. izdobavo brusnih orodij ali svetovanjem v okviru servisne službe ne prevzemamo nobenega jamstva za uporabo oziroma način uporabe dobavljenih brusnih orodij, če na to nismo izrecno pisno pristali. Pogodbeni partner se mora v vsakem primeru sam prepričati o uporabnosti dobavljenih brusnih orodij za njegove predvidene namene uporabe. Pogodbeni partner prevzema obveznost, da pri nadaljnji izročitvi oziroma odtujitvi končnemu potrošniku, le tega pouči o pravilni uporabi in posvari pred napačno rabo.

 § 12 Jamstvo za proizvode

Regresne terjatve v smislu 12. člena Zakona o jamstvu za proizvode so izključene, razen kadar regresni upravičenec dokaže, da je napaka nastala v naši sferi in da je posledica vsaj grobe malomarnosti.

 § 13 Pridržek lastninske pravice in njegovo uveljavljanje

Vse blago dobavljamo s pridržkom lastninske pravice in ostaja naša last do popolnega plačila. Pri uveljavljanju pridržka lastninske pravice gre za odstop od pogodbe le v primeru, če je ta izrecno izjavljen. Pri ponovnem prevzemu blaga smo upravičeni zaračunati nastale transportne in manipulativne stroške. Pri posegih tretjih oseb na blago s pridržkom lastninske pravice – posebno v primeru rubeža – se kupec obvezuje, da bo opozoril na našo lastnino in nas o tem nemudoma obvestil. Kupec nosi ves riziko za blago s pridržano lastninsko pravico, posebno za nevarnost propadanja, izgube ali poslabšanja.

 § 14 Odstop terjatev, poračunavanje terjatev

Pri dobavah blaga s pridržkom lastninske pravice nam kupec zaradi plačila že zdaj odstopa svoje terjatve napram tretjim osebam, v kolikor te nastanejo s prodajo ali predelavo našega blaga, vse do popolnega plačila naših terjatev. Terjatev napram nam brez našega izrecnega soglasja ni dovoljeno odstopati. Poračun terjatev z od nas izpodbijanimi nasprotnimi terjatvami ni dovoljen.

 § 15 Veljavno pravo, pristojnost sodišča

Velja avstrijsko pravo, izrecno je izključena veljavnost Konvencije ZN o mednarodni prodaji blaga. Pogodbene stranke dogovorijo avstrijsko domačo sodno pristojnost. Klingspor si pridržuje pravico do tožbe v kraju sedeža uprave pogodbenega partnerja.

 § 16 Varstvo podatkov, sprememba naslovov, avtorske pravice

Pogodbeni partner soglaša, da se v kupni pogodbi vsebovani osebni podatki pri izvrševanju te pogodbe pri nas shranijo in obdelujejo s pomočjo računalniške podpore. Pogodbeni partner nam mora sporočati spremembe svojega poslovnega naslova, vse dokler ni pravni posel, ki je predmet pogodbe, popolnoma izvršen z obeh strani. Če je tako obvestilo opuščeno, veljajo izjave za dostavljene tudi, če so bile poslane na zadnji sporočen naslov. Načrti, skice in druge tehnične podloge ter vzorci, katalogi, prospekti, slike in podobno ostanejo vedno naša intelektualna lastnina; kupec na njej ne pridobi nobenih pravic uporabe ali izkoriščanja v kakršnikoli obliki.

 

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG

Pridržujemo si pravico do morebitnih tiskarskih napak.